Felicitas Niekiel


Dr. Felicitas Niekiellici.jpg

Forschungsgebiete:

  • Synthese aluminiumhaltiger Metall-organischer Hybridverbindungen
  • Kolloidale Dispersionen Metall-organischer Hybridverbindungen
  • In situ Untersuchung der Bildung Metall-organischer Hybridverbindungen


Responsibilities:

  • Kugelmühle